วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์
                                โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนมุ่งพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและงานอาชีพของผู้เรียน                                                         ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์โดยร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย                   ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานและความเป็นสากลโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
พันธกิจ
1. การศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

                                       ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

                   2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญามีความสุขภูมิใจใฝ่ความเป็นไทย

                                       ควบคู่กับความเป็นสากลสามารถเผยแพร่ผลงานที่เกิดจาก การเรียนการสอนสู่สาธารณชนได้

                3. เพิ่มศักยภาพครูให้เป็นผู้นำ ในการจัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ

          4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร จัดการโดยให้ผู้ปกครอง ชุมชน

            
Comments