ประวัติโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน

              โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๒ โดยขุนอนุรักษ์ ธุระราษฎร์ นายอำเภอวังสะพุงเป็นผู้ก่อตั้ง  มีนายทอง  แก้วศิริ  เป็นครูใหญ่คนแรก จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๒         โดยทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้ศาลาวัดป่าเลไลยก์     บ้านขอนแก่นเป็นสถานที่เรียน วันที่ ๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๘๒ ทางราชการแต่งตั้งนายเพ็ชร ดวงประจักษ์     เป็นครูใหญ่คนที่ ๒

          พ.ศ. ๒๔๘๕ ทางราชการได้ย้ายโรงเรียนจากอำเภอวังสะพุง  มาสังกัดอำเภอเมืองเลย และได้ปลูกสร้างอาคารหลังใหม่ โดยราษฎรในหมู่บ้านเป็นผู้ร่วมกันหาต้นไม้ในที่ดินของโรงเรียน  เพื่อปลูกสร้างอาคาร ทั้งนี้อาคารหลังใหม่เริ่มทำการจัดการเรียนการสอนได้ในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๕

          พ.ศ. ๒๔๙๕ ในเดือนสิงหาคม โรงเรียนได้ถูกพายุพัด จนไม่สามารถซ่อมแซมได้  จึงย้ายมาอยู่ศาลาวัดตามเดิม ต่อมาโรงเรียนได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน ๔,๓๐๐ บาท  ทางโรงเรียนได้นำมาสร้างอาคารหนึ่งหลังในที่ดินแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านขอนแก่น ประมาณ ๕๐๐ เมตร ในเขตหมู่บ้านหนองบอนในเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่

          พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ปลูกสร้างอาคารหลังใหม่ เป็นอาคารแบบ ป๑ช กว้าง ๙ เมตร ยาว  ๒๗ เมตร    เปิดใช้อาคารหลังนี้เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยมีนักเรียนใน ๔ หมู่บ้านมาเข้าเรียน คือ  บ้านขอนแก่น  บ้านหนองบอน บ้านโนนกุดจับ บ้านภูกระแต  มีนักเรียนในปีการศึกษา ๒๔๙๖ จำนวน ๑๖๕ คน ครู ๕ คน

          พ.ศ. ๒๕๑๓ วันที่ ๗ กรกฎาคม ทางราชการแต่งตั้งครูใหญ่คนที่ ๓ คือ นายคำจันทร์ โกมาสถิตย์ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙

          พ.ศ. ๒๔๒๙ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ทางราชการแต่งตั้งครูใหญ่คนที่ ๔ คือ นายบุญจันทร์   ฮดฤาชา 

          พ.ศ. ๒๕๒๑ โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔ เป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

          พ.ศ. ๒๕๒๔ โรงเรียนขยายชั้นเรียนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

          พ.ศ.๒๕๓๐ ในเดือนพฤศจิกายน ทางราชการได้ยกฐานะโรงเรียนของตำแหน่งผู้บริหารจากตำแหน่งครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ และผู้ช่วยครูใหญ่เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

          พ.ศ. ๒๕๓๒ ในเดือนพฤศจิกายน ทางราชการได้แต่งตั้ง นายศิริพงษ์  พิมพ์สุภา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน      นายบุญจันทร์  ฮดฤาชา  ที่ย้ายจากโรงเรียนบ้านขอนแก่น ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านนาโป่งและทางโรงเรียนได้รับอนุมัติยกฐานะผู้บริหารโรงเรียนจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ส่วนตำแหน่งรองผู้อำนวยการได้ถูกยุบตำแหน่งเป็นสายผู้ปฏิบัติการสอน  ตามเกณฑ์ ก.ค. กำหนด

          พ.ศ. ๒๕๓๖ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอน ๓ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          พ.ศ. ๒๕๖๑  ในเดือนพฤษภาคม  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ที่ ๒๔๖/๒๕๖๑  สั่ง ณ  วันที่ ๑๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้แต่งตั้ง  นายเกรียงศักดิ์  โสมนาวัตร์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน  มีนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน  ๕๕  คน ครู ๑๐ คน

ปัจจุบัน  ณ  วันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๑  มีข้าราชการครูจำนวนทั้งหมด   ๑๑  คน  แยกเป็น

          ผู้บริหารโรงเรียน                คน   ( ชาย )
          ครูผู้ปฏิบัติการสอน             คน   ( ชาย   คน  หญิง ๗  คน )
          ครูช่วยราชการ            ๑     คน   (หญิง ๑  คน )
          ครูธุรการ                        คน 
          ช่างไฟฟ้า ๔                     คน
         
แผนชั้นเรียนที่เปิดดำเนินการ
          ระดับปฐมวัย                                ห้องเรียน
          ระดับประถมศึกษา                          ห้องเรียน
          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                   ห้องเรียน 

 

Comments