นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ( VISION )

                    โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน  จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  เป็นคนดี  มีคุณธรรม  นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สื่อและเทคโนโลยีมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ครูได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

พันธกิจ  (  MISSION  )

.จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม

.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

.จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งเรียนรู้ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น

.จัดการศึกษาร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น

 

นโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงาน

๑.      จัดการศึกษาให้นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ให้ได้เรียนทุกคนโดยไม่มีการยกเว้น

๒.      จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการนโยบายการศึกษา  และใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

๓.      จัดการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อรับการประเมินจากองค์กรต่างๆ

๔.      จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข

๕.      ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

๖.      ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษา

๗.      ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

๘.      ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

๙.      ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีสุขลักษณะและสุขภาพอนามัยที่ดี

๑๐.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นพลเมืองดี  มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

 

คำขวัญ

เรียนดี   กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม   นำชาติพัฒนา

 

ปรัชญา

“การศึกษา เพิ่มค่า ให้ชีวิต”

 

 

 

Comments