โครงสร้างการบริหารโรงเรียน

 

แผนภูมิบริหารโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

              

งานบริหารบุคคล

 

 

- นางรัตนาภรณ์  วิชัย

- สิบเอกเสถียร  สืบสุนทร

 

งานบริหารทั่วไป

 

 

- สิบเอกเสถียร   สืบสุนทร

-นางสาวหทัยรัตน์  ชัยชนะ

-นายวุฒิชัย  ยาบุษดี

 

งานงบประมาณ

 

- นางสุภาพรรณ  สีหะ

- นางสุกัญญา  มีด้วง

- นางสาวพนาลี  ษรจันทร์ศรี

 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มคุณภาพการศึกษา

การท่าอากาศยาน